<______> zagadka roku
<______> kim jestem?
<______> hahahahah
<robmal> _d__t_ <- chcesz kupic samogloske?