<Voldet> CV programisty: umiejętności -> c++, java, javascript, perl, python, php, basic
<Voldet> hobby -> c++, java, javascript, perl, python, php, basic