<placio93>to nie dysleksja
<placio93>to hipsterska ortografia