<mc> Źli programiści po śmierci idą do piekła w MS, zamiast gotowania w smole dostaje im się składanie kwerend krzyżowych w Accesie